KHOA CƠ KHÍ-Ô TÔ_ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Có nhiệm vụ tham mưu và giúp hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc chủ yếu của trường như: đào tạo, tổ chức hành chính quản trị; quản lý học sinh; quản lý tài chính, quản lý thiết bị và xây dựng cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ được hiệu trưởng giao. Hiệu trưởng quyết định thành lập các phòng chức năng theo cơ cấu tổ chức của trường. Nhiệm vụ cụ thể của các phòng được quy định tại khoản 1-5 Điều này.

– Trưởng phòng phải có trình độ đại học trở lên. Riêng trưởng phòng quản lý đào tạo, khoa học và công nghệ phải có kinh nghiệm quản lý, giảng dạy ít nhất 5 năm.

– Phó trưởng phòng là người giúp trưởng phòng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phó trưởng phòng phải có trình độ đại học trở lên. Số lượng phó trưởng phòng tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy mô đào tạo của trường.

– Trưởng phòng, phó trưởng phòng có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại. Độ tuổi khi bổ nhiệm nhiệm kỳ đầu tiên của trưởng phòng, phó trưởng phòng không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm.