PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH_ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

  1. 1) Công tác hành chính: Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định; sắp xếp, bố trí vào lớp HSHV; Bầu Ban cán sự lớp HSHV; làm thẻ cho HSHV; Tổ chức tiếp nhận HSHV vào ở nội trú; Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSHV; Giải quyết các công việc hành chính khác có liên quan cho HSHV.
  2. 2) Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập: Theo dõi, đánh giá ý thức học tập của HSHV; phân loại, xếp loại HSHV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học. Tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSHV đạt thành tích cao trong học tập, các kỳ thi tay nghề và các cuộc thi tài năng khác; xử lý kỷ luật đối với HSHV vi phạm quy chế, nội quy. Phối hợp các phòng chức năng tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho HSHV; các hoạt động phối hợp giữa Trường với doanh nghiệp.
  3. 3) Công tác tổ chức, quản lý hoạt động rèn luyện: Theo dõi, đánh giá ý thức rèn luyện của HSHV; xếp loại kết quả rèn luyện của HSHV theo từng học kỳ, năm học, khoá học. Tổ chức “Sinh hoạt chính trị” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSHV. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật; phổ biến các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến HSHV, nội quy, quy chế vào đầu năm học, khoá học; tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác cho HSHV; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Ban giám hiệu với HSHV. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSHV.
  4. 4) Công tác y tế, văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội: Tổ chức cho HSHV tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở trong và ngoài Trường. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi Trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động xã hội khác. Tổ chức thực hiện công tác y tế Trường học.
  5. 5) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên: Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước quy định đối với HSHV về học bổng; miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; trợ cấp xã hội; bảo hiểm; tín dụng đối với HSHV và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến HSHV. Tạo điều kiện giúp đỡ HSHV khuyết tật, HSHV diện chính sách, HSHV có hoàn cảnh khó khăn.
  6. 6) Thực hiện công tác an ninh, trật tự, an toàn, cho học sinh, sinh viên: Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi Trường đóng, khu vực có HSHV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSHV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSHV.
  7. 7) Thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú: Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời thông tin về HSHV; tình hình thực hiện các quy định, nghĩa vụ công dân của HSHV nơi cư trú; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh, các hành động gây gổ, kích động, gây rối trật tự, trị an ở nơi cư trú.