PHÒNG ĐÀO TẠO_TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng các phương án trong việc xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học; tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp;
2) Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn diện công tác dạy và học của các hệ đào tạo.
3) Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo. Phối hợp các tổ bộ môn nghiên cứu xây dựng chương trình và mục tiêu ngành học, đề suất mở các ngành học mới và bãi bỏ các ngành học không còn phù hợp.
4) Làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của trường, tổ chức xây dựng chuẩn kiểm tra đánh giá;
5) Quản lý các loại hồ sơ học vụ: hồ sơ đầu vào – đầu ra, hồ sơ lưu sau khi tốt nghiệp (sổ gốc, sổ cấp bằng, bảng điểm…); quản lý danh sách tốt nghiệp, lập thủ tục làm bằng tốt nghiệp, cấp hồ sơ cho học sinh tốt nghiệp; lập thủ tục để ra các quyết định cho học sinh tạm nghỉ học, thôi học, cho chuyển đi, nhận chuyển đến.
6) Nghiên cứu, tổ chức xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, các bậc học, các loại hình đào tạo theo kế hoạch chỉ đạo của Hiệu trưởng. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và triển khai thực hiện các quy chế đào tạo theo quy định.
7) Quản lý chất lượng giảng dạy của cán bộ, giáo viên và chất lượng học tập của học sinh. Đề xuất với BGH về các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tổ chức thực hiện những giải pháp đó. Lập kế hoạch mời giảng và phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính – Kế toán thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành.
8) Thường trực các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào học. Tổ chức lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh.