PHÒNG KẾ TOÁN_ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) Tham mưu giúp Hiệu trưởng và Hội đồng trường về kế họach tài chính, kiểm tra, kiểm soát thu chi đúng chế độ quy định của Bộ Tài chính, chống thất thu.

2 ) Cung cấp đầy đủ, toàn diện và chính xác số liệu giúp Hiệu trưởng ra các quyết định chỉ đạo, quản lý, điều hành phù hợp.

3) Quản lý Tài chính – tài sản, quá trình cấp phát, sử dụng vật tư tài sản theo đúng quy định chuẩn mực và chế độ kế toán.

4) Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán .

5) Phân tích thông tin, số liệu kế toán, thống kê, lưu trữ, sổ sách liên quan đến công tác kế toán, kịp thời báo cáo đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính với Hiệu trưởng những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán.

6) Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, kế hoạch xây dựng và sửa chữa, bảo dưởng tài sản cố định.

7) Theo dõi tình hình lương, thưởng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của cán bộ giáo viên nhân viên, tính các chế độ trợ cấp theo Luật lao động, Luật bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác .