PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH _ TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1) Nghiên cứu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc các phòng, bộ phận của Trường. Tham mưu quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức phù hợp yêu cầu phát triển và xây dựng Trường trong từng giai đoạn. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức: đào tạo bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ; tuyển dụng, nâng và chuyển ngạch viên chức; nâng bậc lương, trợ cấp khó khăn, các chế độ bảo hiểm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ hồ sơ và thủ tục cho việc xét các danh hiệu thi đua.

2) Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế làm việc trong Trường phù hợp với yêu cầu của thực tiễn phát triển trường.

3) Tham gia các Hội đồng: Xét đề nghị tuyển dụng; Thi đua, khen thưởng; Kỷ luật cán bộ, viên chức; Mua sắm.

4) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Làm thủ tục và quản lý cán bộ, viên chức đi học tập, nghiên cứu, tham quan trong và ngoài tỉnh.

5) Quản lý và cập nhật hồ sơ nhân sự, phối hợp nhận xét, đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm. Cập nhật danh sách cán bộ, viên chức nghỉ công tác và nghỉ hưu hàng năm.

6) Tham gia đề xuất, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ của Trường, nội quy của Trường.

7) Tổng hợp chương trình công tác: lập các báo biểu và báo cáo thống kê; làm lịch công tác tuần; lịch trực ghi danh, trực bảo vệ hàng tháng, trực lễ Tết hàng năm, ghi biên bản các cuộc họp cấp trường; thông tin, theo dõi tiến độ hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Ban Giám hiệu đi công tác.

8) Giúp Hiệu trưởng kiểm tra, đôn đốc các đơn vị duy trì mối quan hệ, lề lối làm việc giữa các đơn vị trong toàn Trường theo chức năng, nhiệm vụ đã quy định. Chuẩn bị các báo cáo, bài phát biểu của Hiệu trưởng theo yêu cầu.

9) Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm và các đại hội, hội nghị của Trường, thực hiện công tác lễ tân trong các buổi lễ của Trường, xây dựng chương trình buổi lễ, tiếp đón khách.

10) Quản lý khối lưu trú, đăng ký tạm trú cho học sinh, công nhân lao động lưu trú tại Trường

11) Quản lý bãi xe, phân chia khu vực để xe cho phù hợp đảm bảo an toàn.

12) Thực hiện công tác tổng hợp; hành chính; văn thư, lưu trữ. Tiếp nhận, phân loại văn bản đi và đến; trực tiếp tham mưu cho Hiệu trưởng xử lý các văn bản hành chính nhanh chóng, kịp thời, đúng nguyên tắc, quy định. Các loại văn bản do Ban Giám hiệu ký đều phải được phụ trách Phòng xem xét kiểm tra thể thức trước khi trình ký.

13) Quản lý con dấu, cấp giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho cán bộ, viên chức;

14) Quản lý và điều phối sử dụng ô tô phục vụ công tác của Trường.

15) Lập kế hoạch mua sắm, cấp phát máy móc, trang thiết bị, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị PCCC của Trường, văn phòng phẩm và in ấn các loại tài liệu, giấy tờ, biểu mẫu phục vụ cho công tác quản lý hành chính của Trường.

16) Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn trật tự an ninh. Phối hợp với bộ phận chức năng phòng cháy chữa cháy. Trực tiếp liên lạc, phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn trong khuôn viên Trường, giúp Ban Giám hiệu thực hiện nghĩa vụ của đơn vị đối với địa phương nơi Trường đặt trụ sở.

17) Phối hợp các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra vệ sinh môi trường nơi làm việc, nơi học tập, nơi lưu trú của học sinh và phòng chống dịch bệnh.Tổ chức chăm sóc cây xanh trong khuôn viên Trường,

18) Theo dõi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức trong Trường. Phối hợp với các bộ phận chức năng theo dõi chế độ bảo hiểm y tế đối với học sinh.

19) Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường, khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện vật chất kỹ thuật của Trường.

20) Thực hiện các công việc phục vụ giảng dạy gồm: Bố trí trang thiết bị giảng dạy; âm thanh, điện, ánh sáng; chuông báo giờ học; nước uống giáo viên, học sinh…)