HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 1. Tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường. Nhiệm kỳ Hội đồng Trường là 05 năm và theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng trường làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.
 2. 2> Hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
  1. a. Hội đồng trường chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn về sự phát triển của nhà trường về những quyết nghị đề ra; thành viên Hội đồng trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng trường phân công và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.
  2. b. Quyết nghị phương hướng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường;
  3. c. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế;
  4. d. Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo quy định của pháp luật;
  5. e. Quyết nghị cơ cấu tổ chức trường; về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của nhà trường; về việc đề nghị miễn nhiệm hiệu trưởng;
  6. f. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
  7. g. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, cơ quan quản lý nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;
  8. h. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của hội đồng trường;
  9. i. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, giáo viên, nhân viên hợp đồng của nhà trường;
  10. j. Giới thiệu nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;
  11. k. Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của hội đồng trường (nếu có). Nếu hội đồng trường không đồng ý với giải trình của hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan chủ quản trường.
 3. 3> Cơ cấu thành viên Hội đồng Trường:

Hội đồng trường có số lượng thành viên là số lẻ, số lượng tối thiểu là 7 thành viên, gồm 01 chủ tịch, 01 thư ký và các thành viên khác. Thành phần hội đồng trường gồm:

– Đại diện Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

– Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, Bí thư tổ chức Đảng cơ sở, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện giáo viên và một số đơn vị phòng, khoa, ..;

 1. 4> Chủ tịch hội đồng trường:
 2. a) Chủ tịch hội đồng trường do thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội đồng trường quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật Giáo dục nghề nghiệp, cụ thể như sau:

– Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp;

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với hiệu trưởng trường trung cấp; có bằng thạc sỹ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

– Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp;

– Có đủ sức khỏe; bảo đảm độ tuổi để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng đối với việc bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng công lập.

 1. b) Chủ tịch hội đồng trường do Hội đồng trường bầu trong số các thành viên của hội đồng trường theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường đồng ý. Chủ tịch hội đồng trường có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

– Triệu tập các cuộc họp của hội đồng trường;

– Quyết định về chương trình nghị sự, chủ tọa các cuộc họp và tổ chức bỏ phiếu tại cuộc họp;

– Điều hành hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều này.

 1. 5> Thư ký của hội đồng trường:
 2. Do chủ tịch hội đồng trường giới thiệu trong số các thành viên của hội đồng trường và bổ nhiệm khi được hội đồng trường thông qua với trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường đồng ý. Thư ký hội đồng trường không kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, trực tiếp giúp chủ tịch hội đồng trường thực hiện một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:
 3. a) Tổng hợp thông tin về hoạt động của trường báo cáo chủ tịch hội đồng trường; chuẩn bị chương trình nghị sự, nội dung, tài liệu, gửi giấy mời họp và làm thư ký các cuộc họp của hội đồng; xây dựng, hoàn chỉnh, lưu trữ các văn bản của hội đồng trường;
 4. b) Chuẩn bị các báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ, chức năng của hội đồng trường;
 5. c) Các nhiệm vụ khác do chủ tịch hội đồng trường giao.

6> Trách nhiệm thành viên của hội đồng trường:

Có thực hiện các nhiệm vụ do hội đồng trường phân công và các nhiệm vụ khác quy định tại quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường.