1. CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ

Tại Điều 9, Chương 2 của Quy chế tổ chức, quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành theo quyết định số 728/QĐ-TLĐ ngày 30/03/2017, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2. Tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp.
3. Tổ chức đào tạo thường xuyên theo quy định tại mục 2 Chương III của Luật Giáo dục nghề nghiệp.
4. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh và quản lý người học.
5. Công bố công khai mục tiêu chương trình đào tạo; điều kiện để bảo đảm chất lượng dạy và học; mức học phí và miễn, giảm học phí; kết quả kiểm định chất lượng đào tạo; hệ thống văn bằng, chứng chỉ của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo.
6. Tổ chức giảng dạy, học tập theo mục tiêu, chương trình đào tạo; cấp bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp cho người học; tổ chức cho người học học tập, thực hành và thực tập tại doanh nghiệp thông qua hợp đồng với doanh nghiệp.
7. Được sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định của pháp luật.
8. Liên kết hoạt động đào tạo trong nước; liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và luật pháp có liên quan.
9. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
10. Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hoá.
11. Xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, được tuyển dụng, sử dụng, quản lý giáo viên, cán bộ quản lý viên chức, người lao động; tổ chức cho giáo viên thực tập sản xuất tại doanh nghiệp để cập nhật, nâng cao kỹ năng nghề; tổ chức cho giáo viên, viên chức, người lao động và người học tham gia các hoạt động xã hội.