1.SỨ MỆNH:

a. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, trang bị cho người học năng lực thực hành nghề, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
b. Tập trung đẩy mạnh đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, từng bước xã hội hóa giáo dục.
c. Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2.TẦM NHÌN:

Trường dẫn đầu khối thi đua trong hệ thống trường công đoàn phía Nam về chất lượng đào tạo, là địa chỉ phục vụ tin cậy, đáp ứng mọi yêu cầu của cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

a. Cùng phát triển: Tập thể trường, giáo viên, học sinh, doanh nghiệp, nhà nước cùng hướng đến một mục tiêu phấn đấu đi lên
b. Quan tâm: Hoạt động hướng đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để mọi cá nhân cùng lập thân, lập nghiệp.
c. Thích nghi: Thích nghi với sự thay đổi của môi trường xã hội, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập để cùng phát triển.
d. Chất lượng: Củng cố, thay đổi, sáng tạo nhằm hướng đến chất lượng; Tri thức hóa nguồn lao động đáp ứng yêu cầu của xã hội.
e. Năng động: Năng động sáng tạo để cùng phát triển.